• Artikel 1 - Algemeen
  • 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en lesovereenkomsten en/of diensten van Auto-en Motorrijschool Robert verder te noemen Robert;
  • 1.2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die lesovereenkomst waarvoor ze gemaakt zijn.
  • 1.3. De rechten en verplichtingen uit de lesovereenkomsten tussen Robert en de leerling kunnen door de leerling niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van Robert.
 • Artikel 2 - Aanbiedingen
  • 2.1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 6 maanden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbieding die een termijn bevat kan door Robert desondanks worden herroepen, zelfs na instemming van die opdracht. een lesovereenkomst, mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van
  • 2.2. Aanbiedingen en voorwaardenpakketten gelden niet in avonduren en weekenden.
  • 2.3. In prijscouranten, offertes en andere documenten vermelde omschrijvingen, prijzen e.d. zijn uitsluitend informatief. Zij hebben het karakter van een benaderende aanduiding en binden Robert niet.
 • Artikel 3 - Lesovereenkomsten
  Een lesovereenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat Robert deze schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de lesovereenkomst is begonnen. De inhoud van de lesovereenkomst wordt bepaald door de opdrachtbevestiging van Robert en deze algemene voorwaarden.
 • Artikel 4 - Beeindiging van de leslesovereenkomst
  • 4.1. Indien de lesovereenkomst niet is aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel niet is aangegaan voor een vaste periode kan de lesovereenkomst door zowel de leerling als door Robert worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand en wel tegen de eerste dag van een kalendermaand. De leerling is niet verplicht gedurende deze opzegtermijn lessen te volgen, mits is voldaan aan het gestelde in artikel 2 lid 2.
  • 4.2. Indien de lesovereenkomst is aangegaan voor een vast aantal lessen of voor een vast overeengekomen periode (bv. de gecomprimeerde rijopleiding), kan de leerling de lesovereenkomst slechts beëindigen zonder gehoudenheid de overeengekomen les- en examengelden alsnog volledig te voldoen c.q. met recht op gedeeltelijke restitutie van eventueel reeds vooruitbetaalde les- of examengelden, om dusdanig dringende redenen, dat van hem/haar redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze te continueren. Bij beëindiging om dringende redenen, is leerling gehouden de prijs voor de reeds genoten lessen vermeerderd met de prijs van één lesuur, alsmede de administratiekosten, alsmede het door Robert al betaalde examengeld (CBR-, CCV, of BNOR gedeelte) te vergoeden. Indien het bedrag ineens bij vooruitbetaling is voldaan dan zal Robert het verschuldigde bedrag restitueren onder aftrek van het door hem aan CBR, CCV of BNOR betaalde examengeld, en een bedrag naar rato van het aantal reeds genoten lessen vermeerderd met een vergoeding gelijk aan de prijs van één lesuur alsmede de administratiekosten.
  • 4.3. Robert kan de lesovereenkomst, aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel voor een vaste periode, slechts beëindigen om dusdanig dringende redenen, dat van Robert redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze te continueren, onder de terugbetaling aan de leerling van die (les)gelden, waarvoor Robert nog niet heeft gepresteerd.
 • Artikel 5 - Verplichtingen Robert
  Robert is verplicht er zorg voor te dragen:

  • 5.1. Dat les wordt gegeven door instructeurs, die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM);
  • 5.2. Dat de leerling zo veel mogelijk rijonderricht ontvangt van dezelfde instructeur. Het vorengaande geldt niet voor versneld rijlessenpakket;
  • 5.3. Dat de aanvraag voor het onderzoek naar de rijvaardigheid (lees: het onderzoek) door Robert – onder voldoening van de daarvoor geldende bedragen en onder overlegging van de benodigde bescheiden – daadwerkelijk is ingediend bij, of in het aanvraagbestand is ingevoerd van, de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), de Contactcommissie Chauffeurs Vakbekwaamheid (CCV) of het Bureau Nader Onderzoek Rijvaardigheid (BNOR), uiterlijk twee weken na de datum waarop in overleg met de leerling is besloten dat het onderzoek kan worden aangevraagd en waarop de leerling de kosten van het onderzoek aan Robert heeft voldaan;
  • 5.4. Dat de leerling, die via Robert het onderzoek heeft aangevraagd, op de datum en tijd waarvoor hij/zij is opgeroepen door het CBR, de CCV of het BNOR tot het afleggen van een onderzoek de beschikking heeft over hetzelfde lesvoertuig als waarin hij de rijlessen heeft ontvangen, dan wel ten minste over een lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardige type;
  • 5.5. Dat de tijdsduur van de te geven rijles (60 minuten), zoals overeengekomen in de lesovereenkomst, volledig wordt benut voor het geven van rijles;
  • 5.6. Dat er een verzekering is afgesloten, welke in ieder geval een dekking biedt van € 1.000.000 tegen aansprakelijkheid van Robert tegen de leerling.
 • Artikel 6 - Verplichtingen leerling
  De leerling is verplicht:

  • 6.1. Zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles (door Robert wordt een wachttijd van 15 minuten in acht genomen) en bij niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen;
  • 6.2. De helft (50%) van de lesprijs te voldoen indien de rijles wordt afgezegd binnen 72 uur voor de afgesproken tijd. Zaterdagen, zondagen alsmede erkende feestdagen worden niet meegerekend in deze 72 uur. Afzegging dient tijdens de kantooruren van Robert te gebeuren en dient persoonlijk op het kantoor van Robert of telefonisch te worden gedaan. Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij afzeggen vanwege een dringende reden, zoals de begrafenis van een overledene in de naaste familie (t/m 2e graad) of een eigen spoedopname in het ziekenhuis.
  • 6.3. alle aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de rijlessen op te volgen;
  • 6.4. Het met Robert overeengekomen lesschema – zoals bijvoorbeeld de aan te leren lesonderdelen en het aantal te volgen rijlessen per week, tot aan de datum van het ieder onderzoek – na te komen;
  • 6.5. Bij een onderzoek naar de rijvaardigheid (tussentijdse toets of andere deeltoets, rijexamen en nader onderzoek en een geldig legitimatiebewijs en indien vereist een geldig theoriecertificaat (of geldig vervangend document) te overleggen.
  • 6.6. Eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, tijdig af te stemmen met het examenbureau voordat de rijopleiding wordt begonnen. Indien de leerling nalaat dit te doen en de rijopleiding daardoor moet worden onderbroken of afgebroken, kan Robert hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
  • 6.7. Zich ervan te overtuigen dat, indien het praktijkonderzoek met goed gevolg is afgelegd, op grond van de verblijfsstatus een rijbewijs kan worden afgegeven. Robert kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien aan een leerling de afgifte van het rijbewijs wordt geweigerd.
 • Artikel 7 - Betaling
  • 7.1. Robert is gerechtigd een bedrag aan inschrijfgeld/
   administratiekosten in rekening te brengen. De leerling dient deze kosten voor aanvang van de eerste les contant te voldoen.
  • 7.2. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen moet betaling van het lesgeld en de kosten, verbonden aan de individueel of in groepsverband te volgen theorielessen, per rijles respectievelijk theorieles contant worden voldaan. De kosten van de noodzakelijke leerboeken en ander lesmateriaal ten behoeve van de praktijk- en/of theorielessen dienen bij het afleveren van die zaken contant te worden voldaan. De kosten van losse theorielessen bedragen C 5,00 per les;
  • 7.3. Wanneer een (aanbiedings)pakket door de leerling is afgenomen dient voorafgaand aan de eerste les 113e deel van de totaalsom bij Robert te zijn voldaan. Tevens dient 1 /3e deel te zijn voldaan voor aanvang van de toets en dient het laatste deel te zijn voldaan vóór aanvang van het examen.
  • 7.4. Indien gebruik wordt gemaakt van een rijlessenpakket en het aantal rijlessen wordt overschreden, dient voor de extra lessen gescheiden te worden betaald. Een rijlessenpakket bestaat uit een bepaald aantal lessen, maar is geen afkoop of garantie voor het behalen van het rijbewijs;
  • 7.4. Indien contant dient te worden betaald en deze betaling blijft uit, dan ontvangt de leerling 14 dagen na de achterstand c.q. twee lessen nadat de achterstand was opgetreden een factuur. Robert is gerechtigd het bedrag van de achterstand te verhogen met administratiekosten. Deze zijn minimaal € 15,00.
  • 7.5. Indien 14 dagen na de factuur het factuurbedrag niet volledig is voldaan, dan is de leerling automatisch in verzuim. Alsdan wordt over het nog openstaande bedrag rente berekend. Het rentepercentage bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 12 % op jaarbasis. Het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop de betaling had moeten plaatsvinden wordt als gehele maand aangemerkt.
  • 7.6. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde, waaronder door Robert uitstel van betaling is verleend, zonder dat daarmee de verplichting van de leerling tot contante betaling c.q. tot betaling per het overeengekomen tijdstip komt te vervallen.
  • 7.7. Indien de leerling in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, dan zal Robert haar werkzaamheden opschorten en de vordering ter incasso uit handen geven aan een derde. Alsdan is Robert gerechtigd het verschuldigd bedrag met incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten.
  • 7.8. Indien de leerling in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is Robert gerechtigd tot opzegging van de lesovereenkomst over te gaan wanneer de leerling schriftelijk in gebreke is gesteld en in verzuim is door verloop van de bij ingebrekestelling gestelde termijn. Deze termijn dient een redelijke termijn te zijn. Robert dient de leerling van de opzegging schriftelijk in kennis te stellen.
 • Artikel 8 - Aanvraag onderzoek rijvaardigheid
  Praktijkexamen, tussentijdse toets of andere deeltoetsen verder te noemen het onderzoek;

  • 8.1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen dienen de kosten van of ten behoeve van de aanvraag van het onderzoek gelijktijdig met de invulling van de aanvraag en de eigen verklaring (of het verstrekken van de laatste) contant aan Robert te worden voldaan.
  • 8.2. Veertien dagen na de datum van invulling en betaling van de aanvraag van het onderzoek heeft de leerling recht op inzage in zijn/haar gegevens in het aanvraagbestand van Robert waaruit blijkt dat zijn/haar aanvraag van het onderzoek bij het CBR, de CCV, of het BNOR is ingediend.
  • 8.3. Indien het onderzoek geen doorgang vindt omdat de leerling niet of te laat op het onderzoek verschijnt, of omdat de leerling geen vereiste, geldige documenten kan tonen, dan zijn de kosten voor aanvraag van een nieuw onderzoek voor rekening van de leerling.
  • 8.4. Indien het onderzoek geen doorgang vindt wegens vakantie van de leerling en de vakantieperiode (zoals bij de vakantieregeling CBR geldt) bij de aanvraag van het onderzoek aan Robert is opgegeven, dan zijn de kosten voor de aanvraag van een nieuw onderzoek voor rekening van Robert.
  • 8.5. Robert is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen van het theorie- en praktijkgedeelte van het onderzoek door te berekenen en is verplicht op verzoek van de leerling een schriftelijke specificatie van die prijswijziging te geven.
 • Artikel 9 - Onderzoek naar rijvaardigheid
  • 9.1. Indien het CBR, de CCV of het BNOR het onderzoek wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken tijd geen doorgang laat vinden, dan kan Robert de leerling het lesgeld van één rijles in rekening brengen voor het opnieuw vastgestelde onderzoek.
  • 9.2. Indien de leerling het onderzoek niet kan aanvangen of voltooien als gevolg van het feit dat: A. een familielid tot en met de tweede graad van de leerling of van de instructeur is overleden en de begrafenis nog niet heeft
   plaatsgevonden, c.q. plaats zal vinden op de dag van het onderzoek zelf; B. het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd niet ter beschikking is en geen lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type ter beschikking is; C. het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd, door de examinator van het CBR of de CCV of de deskundige van het BNOR wordt afgekeurd en geen vervangend lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type beschikbaar is; zal Robert ervoor zorgen dat voor de leerling een nieuw onderzoek wordt aangevraagd, indien de leerling dit wenst. Robert staat ervoor in dat het aanvragen van het onderzoek alsdan geschiedt zonder kosten voor de leerling.
 • Artikel 10 - Vrijwaring
  • 10.1. Robert vrijwaart de leerling voor aanspraken van derden als gevolg van botsing, aan- of overrijdingen tijdens de rijles alsmede tijdens het onderzoek, met uitzondering van die voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de leerling, alsmede bij het gebruik door de leerling van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen béinvloeden.
  • 10.2. Indien de leerling, ondanks zijn/haar verklaring, dat hem/haar bij rechterlijke uitspraak niet de bevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen noch zijn/haar rijbewijs is ingevorderd, toch rijles neemt en indien de opgave onjuist is, vrijwaart de leerling Robert volledig en zal eventueel ter zake de opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties geheel overnemen.
 • Artikel 11- Aanvullende voorwaarden inzake paketten
  • 11.1. Robert is niet gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst zijn lestarief te verhogen.
  • 11.2. Lessen welke worden afgenomen nadat een lespakket is afgerond gelden tegen het normale uurtarief.
  • 11.3. Het recht op theoriecursus, tussentijdse toets, praktijkexamen en herexamen vervallen 12 maanden na de start van de betreffende opleiding.
 • Artikel 12 - Uitvoering van de lesovereenkomst
  • 12.1. Robert zal de lesovereenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap.
  • 12.2. Robert is gerechtigd zonder toestemming van de leerling de lesovereenkomst of onderdelen daarvan uit te besteden door derden die niet in dienst zijn bij Robert.
  • 12.3. De leerling draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan het Robert aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de leerling redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de lesovereenkomst, tijdig aan Robert worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de lesovereenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan het Robert zijn verstrekt, heeft Robert het recht de uitvoering van de lesovereenkomst op te schorten. Algemene voorwaarden Auto- en Motorrijschool Robert.
 • Artikel 13 - Niet-nakoming/ontbinding/opschorting
  • 13.1. Robert is bevoegd de lesovereenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien: -leerling in strijd handelt met enige bepaling van de lesovereenkomst tussen partijen; -leerling overlijdt, surséance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet; -faillissement van leerling wordt aangevraagd; -het bedrijf van leerling wordt stilgelegd of geliquideerd of een onderhands akkoord wordt aangeboden; – op enig vermogensbestanddeel van leerling beslag wordt gelegd;
  • 13.2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van lesovereenkomstige toepassing indien leerling, na daar toe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van Robert passende zekerheid heeft gesteld.
 • Artikel 14 - Overmacht
  • 14.1. Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Robert, al dan niet ten tijde van het aangaan van de lesovereenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van Robert kan worden verlangd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werkstakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet, tekortkoming van derden die door Robert ten behoeve van de uitvoering van de lesovereenkomst zijn ingeschakeld (zoals te late levering door leveranciers), etc.
  • 14.2. Overmacht geeft Robert het recht hetzij de lesovereenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van het al uitgevoerde gedeelte van de lesovereenkomst blijft leerling tot betaling gehouden.
 • Artikel 15 - Partiele nietigheid
  Indien één of meer bepalingen uit deze lesovereenkomst met leerling niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.
 • Artikel 16 - Plaats van nakoming, toepasselijk recht, bevoegde rechter
  • 16.1. De vestigingsplaats van Robert is de plaats waar leerling aan zijn verplichtingen jegens Robert moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten.
  • 16.2. Op alle aanbiedingen en lesovereenkomsten van Robert is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
  • 16.3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen leerling en Robert gesloten lesovereenkomst dan wel van nadere lesovereenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechte.